Úvod

Pracovní prostředí

Základní operace

Výběrové nástroje

Kreslící nástroje

Plechovka
Mísení
Tužka
Štětec
Guma
Rozprašovač
Inkoust
Klonování
Změna ostrosti
Šmouha
Zesvětl./tm.

Nástroje transformace

Ostatní

Barvy a nástroje

Vrstvy

Kanály a masky

Filtry

Dotazy a vzkazy

Zajímavé odkazy

Stáhnout GIMP

Kreslící nástroje

Obrázky pro kreslící nástroje Kreslící nástroje

Všechny kreslící nástroje najdeme v Panelu nástrojů, nebo v nabídce Nástroje -- > Kreslící nástroje

 

 Plechovka   obr. plechovka  SHIFT+B

Tento nástroj slouží k vyplňování barvou nebo vzorkem. Můžeme vyplnit různé výběry, nebo určité oblasti v obrázku, které k sobě nějak patří (např. mají podobnou barvu).

 Nastavení nástroje

Krytí (0-100) nastavuje průhlednost vytvořeného přechodu, 0 je průhledné krytí, 100 je plné krytí. Režim je standardně nastaven na normální, dalšími režimy jsou komplikované přechody nebo různé překrývání.

 Typ vyplňování

Vyplnit oblast lze barvou popředí/pozadí, klávesou CTRL přepínáme mezi barvou popředí a pozadí. Další možností je vyplnit oblast některým ze sady vzorků viz. následující příklad.

Příklad: Vyplnění objektu

1) Vybereme nástroj výběr obdélníku obr. výběr obdélníku a vytvoříme libovolný obdélník v obrázku.

2) Přepneme se na nástroj plechovka obr. plechovka, nastavíme oblast na Vyplnit celý výběr a kliknutím do výběru se vyplní nastavenou barvou.

3) Opakujeme krok 1,2 a navíc v kroku 2 nastavíme krytí na 50.

4) Vybereme nástroj pro výběr elipsy obr. vyber elipsy, vytvoříme elipsu, vybereme plechovku obr. plechovka a nastavíme vyplnění vzorkem a klikneme do elipsy.

.Příklad krytí u výplně

Ovlivněná oblast určuje, zda vyplníme celý výběr nebo jenom podobné barvy. Položka Podobné barvy znamená, že stejnou nebo podobnou barvu vyplní vzorkem/barvou viz. příklad. Při výběru Podobné barvy dále můžeme nastavit Vyplnit průhledné oblasti, které umožní vyplnit zcela transparentní oblasti. Sloučený vzorek založí oblast k vyplnění na všech viditelných vrstvách, barva bude vylita pouze do vrchní vrstvy. Práh nastavuje velikost tolerance při výběru stejné plochy pro vylití barvy, určuje maximální odlišnost barev podle které se výběr vyplní, čím je větší tím se vyplní větší oblast.

Příklad: Vyplnění podle barvy

1) Vytvoříme černý obdélník, nastavíme barvu na červenou a vytvoříme elipsu, nakonec ješte čtverec přes oba dva objekty (postup v předchozím příkladu).

Objekty pro vyplění podle barvy

2) Vybereme nástroj plechovka obr. pro výplň, nastavíme oblast na Vyplnit podobné barvy, barvu na žlutou, klikneme do obrázku na červenou barvu, je jedno jestli do červeného obdelníku nebo elipsy, oblast vyplněna červenou barvou se vyplní žlutou.

Výsledný obr.

nahoru

 

 Vyplňování barevným přechodem   tlačítko nástroje pro přechod  L

Funkce Mísení vyplní oblasti různými přechody, jako jsou např. lineární, radiální atd. Nástroj má mnoho parametrů pro nastavení. Nastavení Krytí a Režim jsou vysvětleny v předešlé kapitole. Přechod nám slouží k výběru typu barevného přechodu. Vybraný přechod lze převrátit stisknutím tlačítka Obrátit. Volba Posun posunuje začátek přechodu, 0 - přechod začne od kraje, 50 - přechod začíná v polovině objektu viz. obrázek dole v příkladě. Tvar určuje typ přechodu, např. lineární, radiální, čtvercový atd. Při volbě Opakování se nastavuje, co se stane po uplynutí vzdálenosti (délky). Barevný přechod se může opakovat lineárně, jako trojúhelníková vlna nebo vůbec.

Přiklad: Tvorba přechodu s různým posunem

1) Na stránce vytvoříme výběr (obdélník), vybereme nástroj mísení, vybereme přechod popředí do pozadí, posun nastavíme na 0, tvar lineární.

2) Klikneme do výběru do místa odkud má začít přechod lev. tlač. myší táhneme ve směru a do místa, kde se má přechod vytvořit.

3) Opakujeme krok 1, v kroku 2 nastavíme posun na hodnotu 70.

Různé přechody

 

 Tužka   obr. tužka N

Tužka je vhodná pro kreslení tvrdých tahů s ostrými hranami. Krytí, Režim jsou popsány u předešlých nástrojů. Stopa udává druh a velikost stopy, kterou kreslíme. Doběh vytváří stopy jako při opravdovém malování. Konec tahu nebude ukončen, bude postupně rozmazán do ztracena. Intenzita barvy čáry se postupně snižuje, zadáváme délku čáry. Volbu Postupný využijeme pouze při kreslení průhledných stop. Slouží k postupnému překrytí barev (zvýší se při každém průchodu přes stejné místo). Chcete-li použít vlastnost Postupný, musíme kreslit čáry s hodnotou menší než 100. Možnost Použít barvu z přechodu při kreslení nepoužíváme aktuální barvu. Čára se vyplní vybraným přechodem, nastavujeme délku přechodu a zda se má přechod opakovat viz. obrázek v příkladě..

 

 Štětec   obr. štětec  P

Nástroj štětec je podobný nástroji Tužka. Slouží ke kreslení neostrých tahů, stop s prolnutým okrajem. Vlastnosti a nastavení jsou stejné jako u předchozího nástroje. Rovné čáry kreslíme tak, že vybereme počáteční bod, pak držíme klávesu SHIFT a určíme koncový bod. Z obrázku číslo 15 je patrné, že tužka má ostré hrany a štětec nikoli.

Příklad: Rozdíl mezi tužkou a štětcem

Vybereme nástroj štětec (tužka), nastavíme Použít barvu z přechodu, klikneme do obrázku a táhnutím myši kreslíme. Z obrázku je patrné, že tužka má ostré hrany a štětec ne.

Tužka a Štětec

 

 Guma   obr. pro gumu  SHIFT+E

Nástroj pro gumování do pozadí nebo do průhlednosti. Odstraňuje části malby z aktivní vrstvy nebo výběru. Nastavení parametrů jsou obdobná jako u předešlých nástrojů. Pokud budeme chtít mazat přesné hrany použijete funkci Ostré hrany. Volbou Opak gumy (ALT) můžeme obnovit dříve smazané části obrázku, pouze však na vrstvách s Alfa kanálem, který je vysvětlen v části Kanály a masky.

nahoru

 Rozprašovač   tlačítko rozprašovač  A

Nástroj emuluje tradiční sprej. Využijeme ho především u stínování objektů a při malování jemných oblastí. Má podobné vlastnosti jako Štětec. Množství aplikované barvy závisí na rychlosti pohybu stopy. Oproti předchozím nástrojům můžeme nastavit Tlak a Přeběh rozprašovače. Tlak zvyšuje intenzitu rozprašování (množství barvy). Posuvník Přeběh upravuje rychlost aplikace barvy sprejem. Vyšší hodnota rychleji nanáší tmavší nánosy barvy.

 

 Inkoust   obr. pro nástroj inkoust  K

Nástroj simulující psaní (kreslení perem), lze kreslit jednobarevné čáry s vyhlazenými okraji a je vhodný zejména pro majitele tabletu. Nastavujeme Velikost (šíře stopy) a Úhel pera (úhel sklonu pera). Citlivost znamená, jak má reagovat myš na pohyb ruky. Typ určuje hrot - kruh, čtverec, kosočtverec a Tvar si můžeme nastavit podle vlastních představ.

 

 Klonování   ikona klonování  C

Slouží k přemalování části obrázku na jiné místo. Tedy můžeme zkopírovat zdrojovou oblast do jiné části obrázku. Klonujeme tak, že vybereme oblast pro klonování (kopírování) CTRL spolu s lev. tlačítkem myši. Pak kreslíme kdekoli na obrázku a vybraná oblast se tam bude kopírovat. Pomocí Režimů krytí omezíme obrazové body, které mají být změněny. Krytí nastavuje úroveň překrytí s vrstvami, které se nacházejí pod aktivní vrstvou. Čím nižší hodnotu nastavíme, tím bude překrývající režim štětce více průhledný .

Také je možné využít Režim Barva , který v obraze ovlivní jen barevný odstín retušované oblasti. V praxi využijeme zejména režimy Pouze zesvětlení a Pouze ztmavení. Pouze zesvětlení "překreslí" jen ty oblasti, které jsou tmavější než nabíraná oblast (využijete například při retušování nejrůznějších drátů el. vedení), u druhého je tomu naopak. Pokud chceme sílu efektu zmírnit, přiměřeně snižujeme hodnotu Krytí.

Při volbě Ostré hrany kreslíme podobně jako tužkou, tedy neprovádí se anti-aliasing. Zapnutím volby Doběh kreslí štětec do průhlednosti ve vzdálenosti, kterou nadefinujeme. Můžeme klonovat podle obrázku - Zdroj obrázku nebo vzorku - Zdroj vzorku. Při práci je dobré si obrázek přiblížit Lupou. Klonování je vhodné pro retušování fotografií.

Přidržením klávesy SHIFT spolu s lev. tlač. myši nástroj bude kopírovat celou oblast jako přímku.

 Sledování

Přes položky Sledování vybíráme druh překreslování. Nezarovnáno znamená, že začínáme klonovat ze stejného místa, které jsme předtím vybrali klávesou CTRL+kliknutí myši. Sledující začínáme klonovat z místa, kde jsme skončili (zachovává vzdálenost a směr mezi oblastmi klonování). Registrující slouží ke klonování původního obrázku do nového. Originál je přesně kopírován.

Příklad: Klonování části obrázku

1) Držením současně klávesy CTRL a lev. tlač. myši klikneme do žlutého obdélníku, tím určíme místo pro klonování.

2) Držením lev. tlač. myši a posunováním se po obrázku klonujeme vybranou oblast.

Klonování části obrázku

 

 Změna ostrosti   obr. pro změnu ostrosti  V

Nástroj pro rozostření(rozmazání) nebo zaostření části obrázku. Nastavujeme Přeběh, tedy jak moc zaostříme či rozmažeme (jak rychle se změny akumulují). Mezi režimy se přepínáme přes klávesu CTRL.

 

 Šmouha   obr. pro nástroj šmouha S

Slouží k rozmazání části obrazu, vytváří šmouhy a skvrny na obrázku. Postup práce je takový, že lev. tlač. myši a táhnutím po určité oblasti vytváříme šmouhy. Vlastnost Přeběh určujete sílu rozmazávání.

 

 Zesvětlování/tmavnutí   obr. pro zesvětlování/tmavnutí  SHIFT+D

Nástroj pro změnu jasu obrazu. Tahem zesvětlíme či ztmavíme danou oblast obrázku. Nastavujeme Režim (určuje jakou část světla ovlivníme), který ovlivňuje působení nástroje na střední tóny, světlé či tmavé oblasti. Položka Míra určuje jak silné má být zesvětlení/ztmavnutí.

Příklad: Nástroje Změna ostrosti, Šmouha a Zesvětlování/tmavnutí

Nástroje Změna ostrosti, Šmouha a Zesvětlování/tmavnutí

nahoru
Google

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY

Základní úprava snímku

Jednoduchý rámeček

Vytvoření ikony

Vyretušování fotografie

Vytvoření obalu na CD/DVD

Srovnání kácející se linie

Výběr objektu přes křivky

Rozostření pozadí snímku

Zesvětlení tmavé fotografie

Úprava barevnosti snímku

Jednoduchá animaceCopyright  ToMiK  |  e-mail: tomas.fussek@centrum.cz   

Všechny materiály zde zveřejněné jsou chráněny autorským zákonem a jejich přebírání bez souhlasu autora je výslovně zakázáno.