Úvod

Pracovní prostředí

Základní operace

Výběrové nástroje

Kreslící nástroje

Nástroje transformace

Ostatní

Barvy a nástroje

Vyvážení b.
Odstín/Sytost
Obarvit
Jas/Konstrast
Úrovně
Křivky
Posterizace
Práh

Vrstvy

Kanály a masky

Filtry

Dotazy a vzkazy

Zajímavé odkazy

Stáhnout GIMP

Barvy a jejich nástroje

nabídka Nástroje -- > Nástroje barev nebo Panel nástrojů

Tlačítka pro funkce s barvami Nástroje transformace Nástroje transformace Nástroje transformace

 Nastavení barev

 Barva popředí a pozadí

Nastavení barev popředí/pozadí najdeme v Panelu nástrojů. Barvu popředí používáme především při kresleni s nástroji jako Tužka, Pero, Rozprašovač a jiné. Barva pozadí je použita při práci s nástroji Guma a Výběr. Nastavujeme tyto barvy dvojitým kliknutím na jednu z nich. Objeví se dialogové okno pro změnu barvy popředí/pozadí viz. obrázek dole.

Okno pro nastavení barvy popředí/pozadí

V Dialogovém okně máme čtyři možnosti výběru barvy. V první záložce GIMP ve sloupci si vybereme odstín barvy a ve čtverci určíme jas a sytost. Barvu lze zadávat také jako hexadecimální hodnoty do políčka Notace HTML. Druhá záložka (CMYK) nastaví barvu pomocí hodnot CMYK. Ve třetí záložce Trojúhelník vybíráme barvu z trojúhelníku, ve vnějším kruhu určíme odstín a ve vnitřním volíme jas a sytost. Vpravo v tomto okně jsou posuvníky pro přesné nadefinování barev. Odstín (O), sytost (S), hodnota(H) a nastavení červené(R), zelené (G) a modré(B) barvy. Poslední záložka jsou Vodové barvy, kde si doslova namícháme vlastní barvu. Kurzorem nabíráme barvu a sledujeme jak se mění. Tlačítkem s malou šipkou lze přidávat aktuální barvu do historie barev.

 Barevná paleta

Barevnou paletu používáme při výběru barvy při kreslení nebo při převodu z barevného modelu RGB (nebo odstínu šedi). Spustíme z menu Dialogy -- > Paleta (CTRL+P) . Pokud používáme často určitý okruh stejných barev, pak palety barev jsou dobrým pomocníkem. Nemusíme pokaždé namíchávat barvy a zrychlíme si práci. Gimp obsahuje spoustu předdefinovaných palet, které nám mohou zpříjemnit práci s barvami. Další možností je vytvořit si vlastni novou paletu. V dialogu paleta vybereme Nová paleta, spustí se editor palety. V novém okně pojmenujeme paletu, určíme kolik má mít barev (sloupce) a ty si nadefinujeme. Palety je možné upravovat, mazat a duplikovat.

Obrázek převádíme do indexovaných barev z palety zejména kvůli zmenšení velikosti souboru nebo při použití některého z formátu např. GIF, který se bez palety neobejde. Výhoda je také možnost měnit jednu položku v paletě, kterou vlastně změníme rozsáhlou část v obrázku. Při převodu na indexované barvy přes Obrázek -- > Režim -- > Indexovaná vybíráme v okně zda chceme generovat automaticky optimální paletu, což je vhodné při práci s formátem GIF, druhou možností je použít paletu pro www stránky, dalšími možnostmi jsou pro černobílou nebo vybíráme paletu vlastní.

 Vzorky

Vzorek je textura, která obsahuje různé druhy povrchů (kámen, nebe, vodní hladinu). Vybíráme dvojitým kliknutím na aktivní vzorek v Panelu nástrojů nebo menu Dialogy -- > Vzorky. Vzorky využijeme především při práci s nástrojem Plechovka. Existuje možnost vytvořit si vlastní vzorek. Pouze nakreslíme obrázek, který uložíme ve formátu PAT do adresáře patterns. Aby tapeta dobře vypadala tak je potřeba správné navazování na hranicích (stranách) vzorku.

 Výběr přechodu

Vyvoláme z menu Dialogy -- > Přechody (CTRL+G) nebo z aktivního přechodu z Panelu nástrojů. Nastavení a vytváření přechodu se podobá výběru barevné palety. Můžeme vybrat již vytvořený přechod, nebo lze vytvořit si vlastní přechod. Postup je podobný jako u vytváření barevné palety. V editoru přechodů nastavujeme vlastní přechod a to přes pravé tlačítko myši vyvoláme nabídku, kde nastavujeme barvy pro přechod, způsob mísení, vybarvení a jiné nastavení.

 Výběr stopy

Vybíráme z menu Dialogy -- > Stopy nebo z Panelu nástrojů položku hned vedle vzorku. Stopy se využívají při kreslení s nástroji Tužkou nebo Štětcem.

Položka Stopa udává tvar hrotu nástroje. Rozestup určuje v jaké vzdáleností se má daná stopa od sebe vykreslovat. Vlastní stopu vytvoříme tak, že vybereme Nová stopa a tím vyvoláme Editor stop. Pojmenujeme stopu, určíme hrot stopy, poloměr a další nastavení. Stopy můžeme upravovat, duplikovat a mazat.

nahoru

 Nástroje barev

Ikony nástroje barev

Všechny nástroje barev nalezneme v menu Nástroje -- > Nástroje barev.

 Vyvážení barev   obr. vyvážení barev

Vhodným nástrojem na úpravu barevnosti snímku je funkce Vyvážení barev. Okno pro úpravy obsahuje tři posuvníky pro nastavení poměru doplňkových barev. Zaškrtnutí políčka Zachovávat světlost se při změně barevnosti neovlivňuje jas obrázku. Také nastavujeme, zda se má úprava barevnosti použít v tmavých, středních nebo světlých místech v obrázku. Pro většinu případů ponecháme zaškrtnuté Střední tóny.

 Odstín - Sytost   obr. odstín-sytost

Můžeme měnit všechny základní barvy najednou (celý obraz) nebo si vybrat primární barvu (jednotlivou barevnou složku) pro úpravy. Hlavní předností je možnost výběru některé barvy, v horní části okna. Vybereme-li barvu, provedené změny se aplikují pouze na ni, změny barvy vidíme v obdélníčku vybrané barvy. Prováděné změny vidíme ihned na obrázku. Horním posuvníkem Odstín nastavujeme zabarvení obrázku, tedy barevný nádech (měníme barvy). Prostřední posuvník Světlost mění jas obrázku. Sytost ovlivňuje množství barvy, udává čistotu barvy světla. Čím je sytost vyšší, tím je rozsah barevných frekvencí užší. Pokud posuneme Sytost zcela doleva, tak získáme černobílý snímek.

Tento nástroj je vhodný pro změnu barev objektů (ztmavit oblohu). Lze ho také použít na úpravy sytosti u matných fotografií.

 Obarvit   ikona pro nástroj obarvit

Funkce Obarvit převede celý snímek do dvoubarevného provedení. Třemi posuvníky lze nastavovat Odstín, Sytost a Světlost. Po provedení úprav je vhodné zvýšit kontrast snímku, například pomocí Úrovní. Pomocí tohoto nástroje lze vytvořit například starou zažloutlou fotografii.

Příklad: Zabarvení obrázku domodra

1) Otevřeme obrázek, poté z menu vybereme Nástroje -- > Nástroje barev -- > Obarvit.

Původní obrázek

2) V okně nastavíme Odstín na hodnotu 220, Sytost na 80 a Světlost na 20.

Okno Obarvit

3) Potvrzením Budiž nám vznikl obrázek zabarvený domodra.

Zabarvený obr. domodra

nahoru

 Jas - Kontrast   obr. funkce jas-kontrast

Tento nástroj je asi nejjednodušší a nejčastěji používaný pro úpravy barevné korekce. Je určený pro základní úpravy obrázků (výběru nebo aktivní vrstvy), tedy nastavení jasu a kontrastu. Nevýhodou může být jednoduchost tohoto nástroje, protože mění všechny obrazové body najednou, což může způsobit ztrátu detailu. Jas určuje podíl světla v barvě, čím vyšší tím je světlo jasnější. Kontrast reguluje způsob, jakým se na obrázku interpretuje rozdíl mezi jasy a stíny.

 Úrovně   Tlačítko pro nástroj úrovně

Nástroj Úrovně nabízí mnohem širší možnosti pro úpravy jasu a kontrastu. Sleduje rozložení jasu ve společném kanále (RGB). Důležitou částí okna je graf histogramu, který lze i samostatně spustit přes Dialogy -- > Histogram. Histogram udává, jak jsou obsazeny jednotlivé úrovně jasu nebo některé barevné složky viz. obr. okna úrovní . Na vodorovné ose především zobrazuje zastoupení odstínů "šedé" ve snímku. Kolmá osa udává počet pixelů dané úrovně. Pokud má obrázek v histogramu křivku v levé části výrazně vyšší, obrázek je příliš tmavý a naopak. Zesvětlení/Ztmavení snímku provedeme posunutím prostřední šipky pod grafem na tu stranu, kde graf dominuje. Jestli je výška grafu v krajních bodech nulová, tak snímek neobsahuje vůbec tuto jasovou úroveň. Řešením je posunutí krajních šipek do místa, kde se graf začíná zvedat. Možné je také použití kapátka. Klepneme na místo ve snímku levým kapátkem, které má být černé. Pravým kapátkem pro bílé místo.

Kontrast nastavujeme pomocí výstupní úrovně. Posouváním krajních bodů měníme černá(bílá) místa na šedá. Pokud chceme použít nastavení pro více snímků, tak si ho můžeme uložit. Vybereme-li si v položce Kanál některou barvu, pak měníme nastavení úrovní jen pro tuto barvu.

Okno nástroje Úrovně

 Křivky   Ikona pro funkci křivky

Nejpokročilejší nástroj pro úpravu barevnosti, určený spíše pro profesionální úpravu obrázků a fotografií. Umožňuje přesnou úpravu barevného tónu a kontrastu obrazu. Křivky nabízejí možnost provádět barevnou korekci u většího počtu bodů. Pomocí křivek můžeme nastavovat pouze ty úrovně, které potřebujeme, aniž bychom tím ovlivnili rozložení světel a stínů v celém obrázku.

Dialogové okno se skládá ze čtvercového pole, které protíná přímka viz. obrázek. Je to diagram poměru jasu (osa X) na vstupu a výstupu (osa Y). Kliknutím na křivku přidáme kontrolní bod, který můžeme přesouvat. Posouváním křivky v dolní části (u tmavších stínů) směrem nahoru, obrázek zesvětlujeme. Každý bod představuje určitou vstupní hodnotu (x) odpovídající výstupní hodnotě (y). Kontrolní body smažeme přes tlačítko Obnovit kanál. Jeden bod smažeme přetáhnutím mimo mřížku. Na levé dolní straně jsou stíny, uprostřed stupnice polotóny a vpravo nahoře oblast světel.

Také jako u nástroje Úrovně můžeme vybrat kanál na kterém se provádí úpravy. Při změně jednoho bodu nejsou změny tak výrazné jako při změně dvou a více bodů na obrázku.

Okno Křivek

Při natavení typu křivky na Plynulá je křivka plynulá a má zaoblené tvary. Křivku lze nastavit také pomocí typu křivky Volná ruka. Tato volba umožňuje nakreslit tvar křivky ručně. Nakonec se můžeme znova přepnout do klasického režimu a doladit ještě křivku.

Pomocí křivek se dají různé efekty třeba tím, že zcela odfiltrujeme některou z tonálních úrovní.

nahoru

 Posterizace   Tlačítko pro posterizaci

Nástroj pro snížení počtu barev, tedy vytvoření obrázku s indexovanými barvami. Barvy na obrázku vzniknou kombinací RGB kanálů. Nastavujeme množství úrovní v jednotlivých kanálech. V dialogovém okně zadáváme počet barev pro kombinace. Pro obrázky v šedých odstínech pro posterizaci 0,1,2 je obrázek tvořen černou a bílou barvou. Při posterizaci 4 bude obrázek obsahovat 4 odstíny šedé. Pro barevný obrázek při posterizaci s hodnotou 4 vytvoří čtyři odstíny ke každému RGB kanálu. Obrázek bude mít 64 barev (4x4x4). Obrázky vzniklé posterizací jsou spíše umělecké než indexované obrázky vytvořené z barev obrázku.

Příklad: Tvorba obrázku s indexovanými barvami

1) Otevřeme obrázek, potom z menu vybereme Nástroje -- > Nástroje barev -- > Posterizace.

Původní obrázek

2) V dialogové okně nastavíme úroveň na hodnotu 3.

Okno posterizace

3) Změnu lze sledovat ihned na obrázku, po vybrání tlačítka Budiž provedeme posterizaci.

Obrázek s indexovanými barvami

 Práh   obr. nástroje práh

V okně se zobrazí histogram obrázku. V histogramu vybereme práh pomocí myší nebo ho zadáme číselně, vybereme vlastně určité odstíny barev. V obrázku se zobrazí jen barvy z vybraného prahového intervalu. Práh lze použít k tvorbě černobílých kreslených obrázků.nebo k výběru oblastí se stejnými barvami (pomoci alfa kanálu).

Příklad: Obrázek ve vybraných odstínech šedi

1) Otevřeme obrázek, pak z menu vybereme Nástroje -- > Nástroje barev -- > Práh.

Originál

2) V histogramu vybereme práh intervalu tažením myši.

Nástroj Práh

3) Potvrdíme tlačítkem Budiž a výsledkem je obrázek obsahující odstíny z vybraného intervalu.

Výsledný obrázek

Dalšími nástroji pro práci s barvami jsou Odbarvit, Invertovat, které najdeme v nabídce Vrstva -- > Barvy. Funkce Odbarvit převede obrázek na odstíny šedi, ale nemění barevný režim, Invertovat je vlastně inverze barev (negativ). Poslední sadou nástrojů jsou automatické úpravu barevnosti snímku v nabídce Vrstva -- > Barvy -- > Automaticky. Tyto nástroje provádí automatické korekce obrázků, které jsou podexponované, přeexponované, barevně nevyvážené atd.

nahoru
Google

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY

Základní úprava snímku

Jednoduchý rámeček

Vytvoření ikony

Vyretušování fotografie

Vytvoření obalu na CD/DVD

Srovnání kácející se linie

Výběr objektu přes křivky

Rozostření pozadí snímku

Zesvětlení tmavé fotografie

Úprava barevnosti snímku

Jednoduchá animaceCopyright  ToMiK  |  e-mail: tomas.fussek@centrum.cz   

Všechny materiály zde zveřejněné jsou chráněny autorským zákonem a jejich přebírání bez souhlasu autora je výslovně zakázáno.